Kategorizácia činnostíRastlinná výroba
- integrovaná produkcia hrozna a ovocia
- pestovanie poľných plodín
- skladovanie ovocia

Nápojový priemysel
-
výroba vína
-
výroba ovocných šťav

Pokusníctvo a výskum
- biologické odskúšavanie prípravkov na ochranu rastlín pre registračné účely
-
výskum faktorov kvality hrozna v definovaných agroekologických podmienkach
- podrobné meteorologické pozorovania v Rimavskej Sobote a vo Valiciach vrátane sledovania rastových fenofáz jednotlivých plodín
- dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v rastlinnej výrobe

Poradenstvo

- vo výrobe alkoholických nápojov
- v oblasti ochrany rastlín

- v pestovaní viniča hroznorodého a ovocia


copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy