GEP - Správna experimentálna prax

GEP - Správna experimentálna prax , 576.943 kB

Správnou experimentálnou praxou (GEP)
sa rozumie uplatňovanie súboru pravidiel a podmienok na skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na účely posúdenia ich biologickej účinnosti s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť výsledkov týchto pokusov a skúšok. Tieto pravidlá sa týkajú podmienok, za ktorých sa tieto skúšky a pokusy plánujú, organizujú, vykonávajú, kontrolujú, zaznamenávajú, predkladajú a archivujú. Hlavným cieľom správnej experimentálnej praxe je zaistenie vysokokvalitného vedenia pokusov čo dáva istotu, že výsledky môžu používať rozličné registračné autority. Správna experimentálna prax je spojená s vedením efektívneho hodnotenia pokusov na poli a s podmienkami, za ktorých boli pokusy plánované, vedené, hodnotené, zaznamenávané a predstavené, takže ich výsledky sú spoľahlivé a porovnateľné.

Naše pracovisko získalo 15.2.2011
 GEP certifikát   No.03/C-01/2011. 
K rozšíreniu GEP certifikátu došlo :25.4.2012 No. 03/C-02/2012
K rozšíreniu GEP certifikátu došlo :8.3.2013 No.03/C-03/2013

Aktual GEP na stiahnutie vo forme .jpeg
Actual GEP for download .jpegNa stiahnutie vo forme .pdf
Actual GEP certifikate Download.pdf


Viac o GEP najdete v Nariadení vlády č.322


copyright © 2007 Gemerprodukt | gemerprodukt.sk | privacy