Biologické skúšanie chemických prípravkov

Skúšanie biologických
účinkov fungicídov, insekticídov,
herbicídov a morforegulátorov

Na základe poverení a odbornej spôsobilosti k výkonu skúšania účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v poľných pokusoch pre registračné účely vykonávame skúšanie biologických účinkov fungicídov, insekticídov, herbicídov a morforegulátorov.

Poverenia na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov

Naše poverenia

Poverenie č.38 2009 časť 1
Poverenie č.38 2009 časť 2
Poverenie č. 47 2010
Poverenie č.49  2011

 Osvedčenie na prácu s jedovatými látkami a prípravkami 2010
Osvedčenie odbornej spôsobilosti 2010-15 František Tóth

  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných 2011
Osvedčenie odbornej spôsobilosti Toth

Zásady správnej experimentálnej praxe

Správnou experimentálnou praxou (GEP) sa rozumie uplatňovanie súboru pravidiel a podmienok na skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na účely posúdenia ich biologickej účinnosti s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť výsledkov týchto pokusov a skúšok.

Tieto pravidlá sa týkajú podmienok, za ktorých sa tieto skúšky a pokusy plánujú, organizujú, vykonávajú, kontrolujú, zaznamenávajú, predkladajú a archivujú. Hlavným cieľom správnej experimentálnej praxe je zaistenie vysokokvalitného vedenia pokusov čo dáva istotu, že výsledky môžu používať rozličné registračné autority.

Správna experimentálna prax je spojená s vedením efektívneho hodnotenia pokusov na poli a s podmienkami, za ktorých boli pokusy plánované, vedené, hodnotené, zaznamenávané a predstavené, takže ich výsledky sú spoľahlivé a porovnateľné.Naše pracovisko získalo 15. 02. 2011 GEP certifikát - No.03/C-01/2011.
K rozšíreniu GEP certifikátu došlo: 25. 04. 2012 No. 03/C-02/2012
K rozšíreniu GEP certifikátu došlo: 08. 03. 2013 No.03/C-03/2013
K rozšíreniu GEP certifikátu došlo: 12. 04. 2016 No.03/C-04/2016 (SK Certifikát / EN Certifikát )